منوی اکونومی

منوی اکونومی

83000 تومان

۱۵ تکه مرغ سوخاری + ۵ عدد نان + سیب زمینی + ۵ عدد سالاد کلم + نوشابه خانواده

منوی خانواده

منوی خانواده

70000 تومان

۱۲ تکه مرغ سوخاری + ۴ عدد نان + سیب زمینی + ۲ عدد سالاد کلم + نوشابه خانواده

سبد خانواده

سبد خانواده

سبد خانواده

45000 تومان

۳ تکه مرغ نرمال + ۶ تکه بال سوخاری + ۴ تکه فیله کریسپی + ۲ عدد نان + سیب زمینی + ۲ عدد سالاد کلم + نوشابه خانواده