سالاد کلم

سالاد کلم

سالاد کلم

3000 تومان

سالاد سزار با فیله مرغ

سالاد سزار با فیله مرغ

سالاد سزار با فیله مرغ

9500 تومان

سالاد فصل با فیله مرغ

سالاد فصل با فیله مرغ

سالاد فصل با فیله مرغ

8000 تومان

سالاد فصل

سالاد فصل

سالاد فصل

5000 تومان