• ساندویچ های کمبو

  • فیش برگر

   فیش برگر

   11000 تومان
  • چیکن برگر

   چیکن برگر

   10000 تومان
  • چیکن فیله

   چیکن فیله

   10000 تومان
  • کولونل برگر

   کولونل برگر

   9000 تومان
  • زینگر

   زینگر

   10000 تومان
  • رولر

   رولر

   9000 تومان
  • مایتی برگر

   مایتی برگر

   12000 تومان
  • سوپریم

   سوپریم

   12000 تومان
  • پانینی

   پانینی

   10000 تومان
  • فیلر بزرگ

   فیلر بزرگ

   12000 تومان
  • دبل دان

   دبل دان

   12000 تومان
  • سوپر اسپایسی زینگر

   سوپر اسپایسی زینگر

   11000 تومان
  • سوپر کولونل

   سوپر کولونل

   12000 تومان
  • کینگ دان

   کینگ دان

   15000 تومان