• مجموعه رستورانهای زنجیره ای آریو حاضر در دومین دوره جشنواره رستوران محبوب…

 • سيستم مديريت پايش رضايت مشتريان

  اين استاندارد نشان دهنده اين است كه سازمان به شدت دنبال افزايش رضايت مشتريان خود مي باشد
  از اين رو تمامی نظرات و پيشنهادات كسب شده از مشتريان را تحليل نموده و به آنها توجه دارد

 • غذای سالم كسب و كار بهتر

  اين استاندارد نشان دهنده اين است كه سلامت كاركنان، محيط و تجهيزات هر لحظه در حال كنترل است تا هميشه غذای توليد شده سالم و ايمن باشد

 • سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی

  اين استاندارد نشان دهنده اين است كه سلامت و ايمنی در زنجيره تأمين مواد غذايی در حال كنترل و مديريت است. رعايت اين استاندارد باعث مي شود كيفيت مواد اوليه از ابتدا تا سرو براي مشتريان عزيز در بهينه ترين حالت قرار داشته باشد و از سلامت آن كاسته نشود

 • سيستم مديريت كيفيت

  اين استاندارد نشان دهنده اين است كه سازمان به خوبی سيستم مديريت كسب و كار را پياده سازی نموده و هميشه در حال بهبود مستمر و افزايش كيفيت است